Konferencia Nezávislý život - správne otázky, 1.časť <<<

Život so zdravotným postihnutím Autor:  štvrtok, 04 júl 2019 09:35 velkost pisma decrease font size increase font size

Konferencia, ktorej sme sa zúčastnili, nebola iba o pasívnom prijímaní informácii. V hoteli Saffron v Bratislave sa stretli zástupcovia organizácii, aby pri okrúhlych stoloch spoločne diskutovali o tom, ako Slovensko napĺňa Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Diskutovalo sa v siedmych skupinách. Každý z účastníkov vyjadril svoje skúsenosti, pripomienky a návrhy... Z nich sa budú formulovať otázky, ktoré pošleme Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Na jeseň tohto roku bude tento výbor pripravovať sériu otázok pre Slovenskú republiku, aby zistili, ako Slovensko napĺňa Dohovor.

Trápi nás, že aj napriek tomu, že sa Slovenská republika zaviazala už v r. 2010 k napĺňaniu Dohovoru, denne zažívame jeho porušovanie. Záleží nám na tom, aby sa to zmenilo a veríme, že má význam spoločne bojovať za práva osôb so ZP.

Som veľmi rada, že som sa aj ja mohla zúčastniť tejto konferencie. Oceňujem rôznorodosť účastníkov, ktorí sa zišli pri okrúhlych stoloch. K slovu sa dostali samotní ľudia so ZP (čo v minulosti nebolo samozrejmosťou na mnohých konferenciách), ich osobní asistenti, rodičia detí so ZP, právnici, aj významné osobnosti bojujúce za práva osôb so ZP. 

Táto rôznorodosť podnietila živé diskusie na vopred určené témy:

1. Osobná mobilita a kompenzácie.

2. Prístupnosť - fyzického prostredia a dopravy.

3. Rovnosť pred zákonom, prístup k spravodlivosti.

3. Inkluzívne vzdelávanie.

4. Informácie týkajúce sa osôb so zrakovým a sluchovým postihnutím.

5. Komunitné služby a nezávislý život.

6. Zdravie

Osobná mobilita a kompenzácie

Skupinu diskutujúcich viedol Tibor Köböl, podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím SR. Najviac sa diskutovalo o dostupnosti prístupného bývania. Štát veľmi slabo podporuje túto oblasť. Štátny fond rozvoja bývania dáva síce zvýhodnené úvery pre ľudí so ZP. Aby ho však získali, potrebujú peniaze, ktoré nemajú, keďže málokto z nich má zamestnanie a dostatočný príjem na to, aby mu bola schválená pôžička.

Čím väčšie postihnutie človek má, tým je nižšia pomoc zo strany štátu.Veľa sme hovorili o podporovanom bývaní. Zhodli sme sa na tom, že podporované bývanie nie je možné bez podporných služby. Nestačí, keď štát ponúkne bezbariérový byt, keď nezabezpečí/neumožní ďalšie služby ( 24 hod osobná asistencia, prepravná služba, tiež aj príležitosť pre ľudí so ZP zamestnať sa a iné ...)

Veľkým problémom je aj subjektívne posudzovanie stupňa zdravotného postihnutia. Chýba komplexný posudkový systém, ktorý by bol kontrolovateľný. Účastníci boli z rôznych častí Slovenska, každý hovoril svoje skúsenosti a zistili sme, že sú obrovské rozdiely v posudzovaní v rôznych mestách.

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2014 – 2020  prináša návrhy opatrení, ako riešiť problémy týkajúce sa bývania osôb so ZP, prístupnosti prostredia, dopravy, informácií, služieb. Ako motivovať mestá a obce vo výstavbe bezbariérových nájomných bytov (poskytovanie dotácií...) a mnohé iné. Z vyjadrení účastníkov však vyplynulo, že to ostalo iba na papieri... V skutočnosti je podpora zo strany štátu slabá.

Ľudí so ZP často odrádza od snahy zamestnať sa aj „dávková pasca“ – posudzovanie výšky príjmu; keď sa zamestnajú a zvýši sa im príjem, znižujú sa im príspevky na kompenzáciu.

V poobedných hodinách sa v skupine hovorilo viac o dôležitosti včasnej intervencie, osobnej asistencie a o kompenzačných pomôckach, ktoré umožňujú žiť nezávislejšie nielen ľuďom so ZP ale aj ďalším členom rodiny. Je dôležité do komunitných plánov miest a obcí zakotviť podporu, pomoc a služby pre osoby so ZP.

Každý z účastníkov konferencie dostal aj vynikajúcu publikáciu Búranie mýtov, ktorú pripravili členovia ENIL (Európska sieť pre nezávislý život) a preložila a vydala Nadácia Socia. ,,ENIL sa rozhodla vydať túto publikáciu o búraní mýtov, aby zvýšila povedomie o nezávislom živote a o tom, ako sa môže stať skutočnosťou pre všetkých ľudí s postihnutím," píše v úvode Mária Machajdíková z nadácie Socia.  ,,Cieľom ENIL je, aby publikácia prispela k lepšiemu chápaniu práva žiť nezávisle v komunite, ako je uvedené v článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so ZP." 

Odkaz na publikáciu: https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/05/Buranie_mytov_web.pdf

Mária Dubecká

 

Zobrazene 1184 x